jeudi 9 août 2018

TÌM LẠI DẤU XƯA: 4 Vùng Chiến Thuật
Ngày còn chinh chiến - Vùng I Chiến thuật
*
*     *
Ngày còn chinh chiến Vùng II Cao nguyên 
*
*     *
Ngày còn chinh chiến Vùng II Duyên hải 
*
*     *
Ngày còn chinh chiến Vùng III Chiến thuật 
*
*     *
Ngày còn chinh chiến Vùng IV Chiến thuật

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire