samedi 7 mars 2015

Vấn đề hôm nay: Đặng Chí Hùng trả lời phỏng vấn Dương Phục


  
Vấn đề hôm nay: Đặng Chí Hùng trả lời phỏng vấn Dương Phục 
(Radio Sài Gòn Houston)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire