dimanche 8 mars 2015

Trận đánh cuối cùng của một Đại úy Bộ binh VNCH


Trận đánh cuối cùng của một Đại úy Bộ binh VNCH 
Hòa Ái, phóng viên RFA 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire