lundi 16 mars 2015

Nói với người cộng sản: Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức đi thăm Mỹ

  
Nói với người cộng sản: Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức đi thăm Mỹ 
Tiến Văn biên soạn - trình bày của Dian 
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire