VongNgayXanh Do youtube (upday)

dimanche 8 juillet 2018

Thi Ca Yêu Nước

 
Thi Ca Yêu Nước-TOÀN DÂN NGHE CHĂNG SƠN HÀ NGUY BIẾN
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Quyết Tâm Bảo Toàn Đất Tổ
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Tiếng Quốc Thống Thiết Mà Kiêu Hùng
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-NHẬT NGÂN, Ai giải phóng Ai ?
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng
Thời Thực Dân Đô Hộ
Ngô Quốc Sĩ biên soạn-Hải Sơn, Minh Nguyễn diễn đọc
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: HỒ TRƯỜNG TÂM SỰ U UẤT CỦA NHÀ CÁCH MẠNG BẤT ĐẮC CHÍ
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Nguyệt Ánh-Mơ Một Ngày Về
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Châu Đình An nỗi buồn ly hương
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - Thi Ca Dân Gian Chống Chế Độ (Phần 2)
Ngô Quốc Sĩ - Radio DLSN
*
*     *
Thơ Đấu Tranh Của Người Cộng Sản Thức Tỉnh
Ngô Quốc Sĩ - Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Lê Thương: Nỗi Lòng Cô Phụ
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Bình Ngô Đại Cáo, Tuyệt Phẩm Thi Ca Chống Ngoại Xâm
Tác giả: Ngô Quốc Sĩ - Minh Nguyệt và Hải Sơn trình bày
Radio DLSN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire