dimanche 8 juillet 2018

Thi Ca Yêu Nước

 
Thi Ca Yêu Nước-TOÀN DÂN NGHE CHĂNG SƠN HÀ NGUY BIẾN
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Quyết Tâm Bảo Toàn Đất Tổ
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Tiếng Quốc Thống Thiết Mà Kiêu Hùng
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire