vendredi 6 juillet 2018

Nỗi buồn tiếng Việt

 
Nỗi buồn tiếng Việt - Chu Đậu 
*
*     *
Cái chết của một ngôn ngữ : tiếng Việt Sài Gòn cũ Trịnh Thanh Thủy 
*
*     *
Cái Giọng Nói Của Người SàiGòn 
Nguyễn Đình Khánh Trình bày 
*
*     *
Rối bời chữ nghĩa 
Bài viết Huy Phương - Giọng đọc Hoàng Tuấn 
*
*     *
Tiếng việt thời... nay Giọng đọc Hoàng Tuấn
*
*     *
Ngôn ngữ SaiGon
Saigon cô nương
Diễn đọc Bích Hà & Nguyễn Đình Khánh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire