vendredi 6 juillet 2018

Hát cho biển Đông & Quyền Con Người

L’image contient peut-être : 6 personnes 
Hát cho biển Đông & Quyền Con Người (Tháng 7/2014)
*
*     *
Hát cho biển Đông & Quyền Con Người
*
*     *
L’image contient peut-être : 2 personnes 

L’image contient peut-être : 6 personnes, personnes debout et plein air

L’image contient peut-être : 4 personnes 

L’image contient peut-être : 6 personnes

L’image contient peut-être : 7 personnes, personnes debout et plein air 

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout et plein air  

L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes debout et plein air 

L’image contient peut-être : 3 personnes  
*
*     *
Cộng Đồng Người Việt Tại Mỹ Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng 7/7/2015
*
*     *
Hát Cho Biển Đông
Tháng 7/2014

Hát Cho Biển Đông
Tháng 7/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire