dimanche 15 avril 2018

Nhũng Ngày Cuối Cùng của VNCH

Cờ Vàng 30 Thang 4 năm 1975


The Sad Day April 30th 1975


*
*     *
Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30-4-1975 
*
*     *
Miền Nam Những Ngày Tháng Sau 30-4-1975 (P1)
*
*     *
Miền Nam Những Ngày Tháng Sau 30-4-1975 (P2)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire