mardi 26 juin 2018

Người lính chết trẻ

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/aolnpvp/2015_03_22/zing_ctr2.jpg 
Người lính chết trẻ (Phần 1)
Tác giả Phùng Annie Kim - Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu thực hiện
Audio Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa (DVCCTX)
*
*     *
Người lính chết trẻ (Phần 2)
Tác giả Phùng Annie Kim - Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu thực hiện
Audio Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa (DVCCTX)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire