mercredi 20 juin 2018

Những Con Hẻm Saigon Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ

 
Sài Gòn hẻm
Song Chi - Diễn đọc Hoàng Tín
*
*     *
Những Con Hẻm Saigon (Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ)
Thy Lan trình bày
*
*     *























































Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire