dimanche 18 avril 2021

Tủi Nhục Ca - Hà Thúc Sinh


*
*     *


01-Lời giới thiệu
02-Đêm Việt Nam
03-Đừng chết nhé ta ơi!
04-Người Nữ Tù Phước Long
05-Đoạn đường núi Sọ
06-Chàng tuổi trẻ tù binh chiến tranh
07-Thời hồng hơn của ý niệm
08-Đám ma văn hóa
09-Cơn khát Hàm Tân
10-Trại biến hình
11-Nếu tôi còn sống mà trở về

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire