dimanche 9 octobre 2022

Thiên Tài Bùi Giáng - Michelle Phương Thảo

Bùi Giáng, ông điên nhưng ông rất tỉnh. Bùi Giáng, ông khùng khùng nhưng lại rất mực khôn ngoan. Bùi Giáng, ông coi thường sự thế, tung hê tất cả, khuấy nát cuộc sống làm thành một đống lộn xà ngầu. Nhưng, Bùi Giáng lại là một nhà thơ, một nhà văn mà tác phẩm của ông được ấn hành nhiều nhất, trước cũng như sau năm 1975. Chúng ta không thể gọi ông là “Thi sĩ Bùi Giáng”, mà chúng ta phải xưng tụng ông là một nhà dịch giả, một nhà nghiên cứu văn học của Việt Nam… Phải nói, ông là một thiên tài.
Đó là phần mở đầu trong tham luận của Michelle Phương Thảo, tại một hội thảo khoa học về Bùi Giáng tại Hoa Kỳ.
 
Đười Ươi Thi Sĩ Bùi Giáng
 
Thiên Tài Bùi Giáng - Phương Thảo trình bày
*
*     *
Chào Nguyên Xuân - Phụng Hiến 
Thu Sơn phổ thơ Bùi Giáng-Xuân Phú trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire