dimanche 16 septembre 2018

Đêm thắp nến & văn nghệ đấu tranh phản đối CSVN phá chùa Liên Trì

 

Đêm thắp nến & văn nghệ đấu tranh phản đối CSVN phá chùa Liên Trì - septembre 2016(P1)
*
*     *
Đêm thắp nến & văn nghệ đấu tranh phản đối CSVN phá chùa Liên Trì (P2)
*
*     *
Đêm thắp nến & văn nghệ đấu tranh phản đối CSVN phá chùa Liên Trì (P3)
*
*     *
Đêm thắp nến & văn nghệ đấu tranh phản đối CSVN phá chùa Liên Trì (P4)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire