mercredi 23 mai 2018

Thế Sự Thăng Trầm - Tháng 5

 
Thời Sự-Bình Luận: Không Cuốn theo chiều gió (Mỹ Khánh) 
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: CÔNG TỐ MUELLER GẶP RẮC RỐI (Vũ Linh)
 Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Báo cáo tình trạng Liên Ban Hoa Kỳ (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Bánh xe thứ 5
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Nói về em gái của Kim Yong-Un
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire