jeudi 23 juin 2016

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2016 (lần thứ 31)

 
Manhattan, New York City
*
*     *
Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2016 ngày 18/0616 tại New York part 1 
*
*     *
Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2016 ngày 18/0616 tại New York part 2 
*
*     *
Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2016 ngày 18/0616 tại New York part 3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire