jeudi 28 mars 2019

Người Lính Năm Xưa - Người Lính Không Có Số Quân

- Người Lính Không Có Số Quân
- Đời Lính và Bi Hài Kịch 30-4 
- Tình Bạn củ khoai và cái Chết 
- Câu Chuyện Thủy Chung Của Vợ Người Lính VNCH    Người Lính Không Có Số Quân - Trần như Xuyên
Thanh Phương diễn đọc
*
*     *

Đời Lính và Bi Hài Kịch 30-4 
Tác giả Nguyễn Đăng Hòa 
Thanh Phương Diễn đọc 
*
*   *

Tình Bạn củ khoai và cái Chết 
Tác giả Huỳnh Văn Phú 
Thanh Phương diễn đọc 
*
*   *
  
Câu Chuyện Thủy Chung Của Vợ Người Lính VNCH 
Thy Lan diễn đọc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire