dimanche 11 juin 2023

70 Năm Tình Ca Việt Nam

70 Năm Tình Ca Việt Nam 

70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000) 
Trích từ SBS Radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn.;
DOWNLOAD: right click » Save Link As (Save Target As) 
 
 
  • Phan01_1930-NguyenVanTuyen_DangThePhong.mp3
 • Phan02_1940_HoangQuy_LeThuong.mp3
 • Phan03_VanCao_phan1.mp3
 • Phan04_VanCao_phan2.mp3
 • Phan05_DuongThieuTuoc.mp3
 • Phan06_1945-1946.mp3
 • Phan07_ThamOanh_CanhThan_ToVu_NguyenThienTo.mp3
 • Phan08_TheNaoLaNhacTienChien.mp3
 • Phan09_PhamDuyNhuong_LeHoangLong_TuMi_VoDucPhan.mp3
 • Phan10_LuuHuuPhuoc_TranHoan_ToVu.mp3
 • Phan11_HoangGiac_NguyenVanKhanh_NguyenVanTy.mp3
 • Phan12_NguyenThienTo_NguyenVanQuy_HoangDuong.mp3
 • Phan13_DoanChuan-TuLinh.mp3
 • Phan14_PhamDuy_HoangTrong_NgocBich.mp3
 • Phan15_VanGiang_ChauKy.mp3
 • Phan16_AnhViet_LamTuyen.mp3
 • Phan17_TongKetGiaiDoan1938-1954.mp3
 • Phan18_HoangTrong.mp3
 • Phan19_NgocBich_XuanTien.mp3
 • Phan20_VuThanh_DanTho.mp3
 • Phan21_PhamDuy.mp3
 • Phan22_LeTrongNguyen.mp3
 • Phan23_HoangNguyen.mp3
 • Phan24_LeMongNguyen_NguyenHien_NhatBang.mp3
 • Phan25_PhamDinhChuong1.mp3
 • Phan26_PhamDinhChuong2.mp3
 • Phan27_VanPhung.mp3
 • Phan28_HoangThiTho.mp3
 • Phan29_NguyenVanDong.mp3
 • Phan30_TuanKhanh.mp3
 • Phan31_YVan.mp3
 • Phan32_AnhBang.mp3
 • Phan33_MinhKy.mp3
 • Phan34_LeDinh.mp3
 • Phan35_PhamManhCuong_PhamTrongCau.mp3
 • Phan36_LamPhuong.mp3
 • Phan37_TrucPhuong.mp3
 • Phan38_HuynhAnh.mp3
 • Phan39_KhanhBang.mp3
 • Phan40_DuyKhanh.mp3
 • Phan41_ManhPhat.mp3
 • Phan42_NhatTruong.mp3
 • Phan43_HoaiLinh.mp3
 • Phan44_SongNgoc.mp3
 • Phan45_NhatNgan_ThanhSon.mp3
 • Phan46_NguyenAnh9.mp3
 • Phan47_DoLe_BaoThu.mp3"
 • Phan48_HoaiAn_NguyenVu.mp3"
 • Phan49_TruongHai_DzungChinh_HanChau.mp3"
 • Phan50_CungTien_phan1.mp3
 • Phan51_CungTien_phan2.mp3
 • Phan52_ThanhTrang_AnhVietThu.mp3
 • Phan53_PhamTheMy.mp3
 • Phan54_TramTuThieng_phan1.mp3
 • Phan55_TramTuThieng_phan2.mp3
 • Phan56_TruongSa.mp3
 • Phan57_TuCongPhung.mp3
 • Phan58_TrinhCongSon_phan1.mp3
 • Phan59_TrinhCongSon_phan2.mp3
 • Phan60_LeUyenPhuong_phan1.mp3
 • Phan61_LeUyenPhuong_phan2.mp3
 • Phan62_VuThanhAn.mp3
 • Phan63_NgoThuyMien_phan1.mp3
 • Phan64_NgoThuyMien_phan2.mp3
 • Phan65_BanNhacTrePhuongHoang_phan1.mp3
 • XuanKySuu.mp3
 • Phan66_BanNhacTrePhuongHoang_phan2.mp3
 • Phan67_DucHuy_NamLoc_QuocDung_TungGiang.mp3
 • Phan68_PhamDuy_phan1.mp3
 • Phan69_PhamDuy_phan2.mp3
 • Phan70_PhamDuy_phan3.mp3
 • Phan71_PhamDuy_phan4.mp3
 • Phan72_TongKetThoiKyThu2Trong70NamTinhCa.mp3
 • Phan73_ThoiKySau1975_phan1.mp3
 • Phan74_ThoiKySau1975_phan2.mp3
 • Phan75_TramTuThieng.mp3
 • Phan76_HoangThiTho_PhamDuy_SongNgoc_AnhBangDangKhanh.mp3
 • Phan77_TungGiang_DuyQuang.mp3
 • Phan78_DucHuy.mp3
 • Phan79_TranQuangNam_VuTuanDuc_HoangQuocBao_MargureritePham.mp3
 • Phan80_NguyetAnh_VietDung_DuyTrac_TranNgocSon.mp3
 • Phan81_DangKhanh.mp3
 • Phan82_TrucHo.mp3
 • Phan83_LeTinHuong_TrinhNamSon_HoangThanhTam_DoCungLa_AnhTai_DangHien.mp3
 • Phan84_NgoThuyMien.mp3
 • Phan85_LamPhuong.mp3
 • Phan86_AnhBangTuCongPhung.mp3
 • Phan87_NguyenDinhToan.mp3
 • Phan88_NguyenAnh9.mp3
 • Phan89_TranQuangLoc.mp3
 • Phan90_NguyenTrungCang_LeHuuHa_QuocDung.mp3
 • Phan91_BaoChan-BaoPhuc.mp3
 • Phan92_ThanhTung-PhuQuang-QuocBao.mp3
 • Phan93_NgocLe-TranTien.mp3
 • Phan94_SoLuocVeAmNhacVNTrong34Nam_1975-2009.mp3
 • Phan95_LoiCamOn.mp3
 •  

  Aucun commentaire:

  Enregistrer un commentaire