mardi 12 juillet 2022

TÌM LẠI DẤU XƯA - Đá Bạc, Ba Ngòi, Cam Ranh

  -
Đá Bạc - Những co sở kiến trúc theo kiểu Pháp 
- TÌM LẠI DẤU XƯA: Đá Bạc-Ba Ngòi--Cam Ranh 
- Ba Ngòi-Đá Bạc-Cam Ranh
-  Cam Ranh-Ba Ngòi-Đá Bạc
-  Cam Ranh Ngày Cũ
 

Đá Bạc - Những co sở kiến trúc theo kiểu Pháp 

*
*     *
TÌM LẠI DẤU XƯA: Đá Bạc-Ba Ngòi--Cam Ranh 
*
*     *
TÌM LẠI DẤU XƯA: Ba Ngòi-Đá Bạc-Cam Ranh
*
*     *
Cam Ranh-Ba Ngòi-Đá Bạc
*
*     *
TÌM LẠI DẤU XƯA: Cam Ranh Ngày Cũ
*
*     *

 
Đá Bạc - Ba Ngòi - Cam Ranh
*
*     *
 Những cơ sở có kiến trúc Pháp tại Đá Bạc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire