mardi 29 juin 2021

BÀI PHÁT BIỂU OAI HÙNG CỦA TT.TRUMP TẠI OHIO NGÀY 26/06

CHUYỂN NGỮ TIẾNG VIỆT BÀI PHÁT BIỂU OAI HÙNG CỦA TT.TRUMP TẠI OHIO NGÀY 26/06 

 

 

 


*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire