mercredi 20 avril 2016

Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ?

 
Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống, do Trường Kỳ thực hiện. 2005

  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần I 
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 2 
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 3 
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 4 
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 5 
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 6 
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 7
*
*     *
  
Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 8

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire