mercredi 12 avril 2017

Đào Duy Anh

https://i.ytimg.com/vi/Z1ElxeoiCjc/hqdefault.jpg?custom=true&w=336&h=188&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=UnZdD6xGDlKcBD3waD25AEeiFLE 
Tát nước đầu đình - Hoàng Oanh, Đào Duy Anh 
*
*     *
Cầu tre quê hương - Hương Lan, Đào Duy Anh 
*
*     *
Đào Duy Anh - Đêm nghe tiếng đàn bầu & Sài Gòn Mưa Cuối Mùa 
*
*     *
Nhạc sĩ Đào Duy Anh cũng là Bác sĩ, người đã bị hãng hàng không United Airlines, lôi  ra khỏi một chuyến bay vào ngày 9 tháng 4/2017

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire