mercredi 6 juillet 2016

" Chương trình Chuyển Lửa Quê Hương" - Thực hiện bởi Hạt Sương Khuya


Vài suy nghĩ về thách thức của Trung Cộng hiện tại ở Biển Đông
Tác giả: Mai Thanh Truyết - Hạt Sương Khuya trình bày
*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire