mardi 22 décembre 2015

Đại Nhạc Hội Tri Ân Người Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu

 
  
Phần 1 
*
*   *
  
Phần 2 
*
*   *
  
Phần 3 
*
*   *
  
Phần 4 
*
*   *
  
Phần 5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire