mardi 22 septembre 2015

Tiếng Thu Xưa

 

                                                 Diễn ngâm Tô Kiều Ngân-Tiếng hát Gia Huy
                                                 Vũ Đức Sao Biển-Việt Dzũng trinh bày
                                                   Bích Huyền trình bày


                                                Mộng dưới hoa: Thơ Đinh Hùng-Nhạc Phạm Đình Chương
                                                Tiếng hát Jo Marcel 
                                                 Vũ Đức Sao Biển-Diệu Anh trình bày  
                                                VietNamQueHuongToi trìnhbày  
                                                

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire