mercredi 8 juillet 2015

Biểu tình phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng

  
President Obama speaks after a bilteral meeting with General Secretary Nguyen Phu Trong of Vietnam. July 7, 2015. 

The President Meets with the General Secretary of Vietnam

*

 

  
TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Obama nói chuyện tại Nhà Trắng
*
*   *
  
Biểu tình phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng 
*
*   *
  
Biểu tình phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng 
Với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long SBTNOfficial 
*
*   *
  
TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Obama ra tuyên bố chung về quan hệ song phương 
*
*   *
  
TIN HOA THỊNH ĐỐN 
Biểu tình phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng 
*
*   *
  
Tường trình nhận định cuộc đón và tiếp Nguyễn Phú Trọng tại Toà Bạch Ốc!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire