mercredi 22 juillet 2015

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9 (P. Khai mạc) 
*
*     *
  
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9 (P1) 
*
*     *

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9 (P2) 
*
*     *

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9 (P3)
*
*     *

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9 
Nhạc Dzuy Lynh 
*
*     *
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 9

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire