mercredi 6 mai 2015

Phỏng vấn Carina Hoàng, Tác giả "Thuyền Nhân"

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/206481-CarinaHoang-4.jpg 
  
Phỏng vấn Carina Hoàng, Tác giả "Thuyền Nhân" 
*
*     *
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/158835-DP-121208-TuongDai-1_400.jpg 
Tượng Ðài Thuyền Nhân tại Brisbane, Queensland. (Hình: Carina Oanh Hoàng cung cấp)
https://ttxcc2.files.wordpress.com/2012/06/untitled-111.gif  
Nơi đây đã chứng kiến cảnh tự sát của một số thuyền nhân nhằm phản đối lệnh cưỡng bách hồi hương.
http://nguoivietblog.com/uyennguyen/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0477_edit-460x250.jpg  
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/126118-Hinh-01-400.gif 
*
*     * 
  
Bích Trâm phỏng vấn Carina Hoàng, chủ biên "Thuyền Nhân"
*
*     *
http://dm286ui7960ke.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/10/boat-people.jpg?6ee7ea

http://i.cbc.ca/1.3053417.1430309180!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/original_620/t905604-03.jpg

http://f.tqn.com/y/asianhistory/1/S/1/T/-/-/BoatPeople1982MichelSetbounHultonGetty.jpg

https://duockhoa74saigon.files.wordpress.com/2012/07/ra-c491i.jpg?w=301&h=344

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire