mercredi 14 mars 2018

Continental 6 - Dân Ca 3 Miền Nam Trung Bắc - Thu Âm Trước 1975


Đây là cuốn băng Continental số 6 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sản xuất và phát hành trước năm 1975 nhằm mục đích bảo tồn và giới thiệu cổ nhạc Việt Nam.

Thề Non Nước (Y Vân) - Hoàng Oanh
Lên Thác Xuống Ghềnh (Dân Ca) - Sơn Ca
Lý Cái Cò (Dân Ca) - Thanh Tuyền
Mô Tê Răng Rứa (Dân Ca) - ban Tam Ca Đông Phương
Lượng Vàng Không Tiếc (Dân Ca) - Thanh Tuyền
Gió Đánh Đò Đưa (Dân Ca) - Bùi Thiện
Lý Qua Đèo (Dân Ca) - Thái Thanh
Lý Nuôi Ong (Dân Ca) - Tài Lương
Vang Bóng Thời Xưa (Dân Ca) - Phương Đại - Sơn Ca
Văn Tế Khóc Chồng (Dân Ca) - Hồng Vân
Hát Bai Hai Bát (Dân Ca) - ban Tam Ca Đông Phương
Lý Chim Quyên (Dân Ca) - Thanh Tuyền
Tuổi Về Chiều (Dân Ca) - Hoàng Oanh
Cầu Sương Điếm Cỏ (Dân Ca) - Thái Thanh
Đò Dọc Đò Ngang (Dân Ca) - Phương Đại
Lý Toan Tính (Dân Ca) - Sơn Ca
Qua Cầu Gió Bay (Dân Ca) - Hoàng Oanh
Lý Giang Nam (Dân Ca) - Hồng Vân
Hái Quả (Dân Ca) - Phương Hồng Quế
Việt Nam Muôn Thưở (Dân Ca) - Bùi Thiện - Thanh Tuyền

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire