mardi 23 mai 2017

Trên Vòm Trời Lửa Đạn-VĩnhHiếu

 
- Trên Vòm Trời Lửa Đạn-VĩnhHiếu 
- Thằng Cối Minh-Đoàn Trọng Hiếu 
Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu thực hiện
*
*     *
Phạm Tín An Ninh: Đọc “Trên Vòm Trời Lửa Đạn” của Vĩnh Hiếu 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire