vendredi 12 mai 2017

Nhạc Chủ ĐềNhạc Chủ đề: Mưa trong tiếng Nhạc 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tà Áo Trong Thơ, Nhạc
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tà Áo Trong Thơ, Nhạc (P2) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc 
 daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc (Phần 2) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc (Phần 3) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Quê Hương ơi! Việt Nam ơi! 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (P2) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng thời gian-Quê Hương trong nỗi nhớ 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng thời gian-Tháng Tư Đen 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (P4) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (Quốc hận 30/4)) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Motherday Kiều Loan 
(daiphatthanhvietnam)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire