mardi 23 février 2016

Xuân Bính Thân

 
Diễn Hành Đầu Xuân Bính Thân 
 Hội Bảo tồn Văn Hóa
*
*     *
Diễn Hành Đầu Xuân Bính Thân 
 Đoàn Trống Thiên Ân
*
*     *
Diễn Hành Đầu Xuân Bính Thân Một Mẹ Trăm Con
(Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng)
*
*     *
Diễn Hành Đầu Xuân Bính Thân Con Rồng Cháu Tiên
(Đoàn Văn Nghệ Việt Cầm)
*
*     *
DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 
ĐƯỜNG BOLSA - LITTLE SAIGON - WESTMINSTER - CALIFORNIA
*
*     *
  
Xuân Bính Thân - Múa Lân Đốt Pháo Tưng Bừng tại Hoa Kỳ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire