vendredi 4 août 2017

Tiếng hát Nhật Thiên Lan

- Tiếng hát Nhật Thiên Lan
- Tiếng hát Nhật Thiên Lan (Side A) 
- Tiếng hát Nhật Thiên Lan (Side B) 
Tiếng hát Nhật Thiên Lan 
*
*     *
https://farm2.staticflickr.com/1495/26588502161_c8b65fc1fa_b.jpg 
https://farm2.staticflickr.com/1577/26380605400_72389360a2_b.jpg  

Tiếng hát Nhật Thiên Lan (Side A) 
Băng nhạc Bốn Phương 
*
Tiếng hát Nhật Thiên Lan (Side B) 
Băng nhạc Bốn Phương

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire